ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود