ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

اصغر اقا بفرما موقع غذا بفرما قابل نداره بفرما