ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

توییتر حسن شماعی زاده توییتر حسن شماعی زاده