ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

جناب سروان ولم کن این وقت شو کمینم