ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

جنون لحظه های از تو گفتن با تو بودن