ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

حال دلم متن