ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

خوانندگان هم دوره با رضا صادقی