ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

دلم طوفانیه سهیل غنی پور