ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

فقط تویی تنها تویی دلیل زنده بودنم محلی