ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

مهتاب هاج و واج و پائین ترک می کشی