ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

چشمات مثل مثلث دسات مثل گندم زار