ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

گیسو پریشان آهنگ آرون افشار صوتی