ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

He left no time to regret